Kovács Imre O. Praem:
Fejezetek a Csornai Prépostság történetébõl

A szerzõ a Csornai Premontrei Apátság alperjelje, rendtörténész. Tanulmányában szól a Csorna név eredetérõl, a prépostság alapításáról és alapítóiról, majd bemutatja a prépostság tevékenységét, kiemelve abból a hiteleshelyi munkát. A kevés adat ellenére törekszik a prépostok, a rendtagok életének feltárására. Kiemelten szól a rend megszûnésérõl, illetve megszüntetéseirõl, s az 1702. évi visszaállítás, az 1802. évi visszaállítás és végül az 1989. évi visszaállítás történetérõl.
 
Pájer Imre:
Keresztény Iskolatestvérek tanítórendje a csornai fiúiskolában

Az iskolatestvérek tanítórendje alig több mint másfél évtizedig mûködött Csorna városában. Az egyre növekvõ számú katolikus tankötelezettet a mezõváros iskolaszervezete képtelen volt megfelelõ színvonalon ellátni. Ezért változtatásra volt szükség. Csornának a leányiskolában 1876 óta tanító szerzetesnõk (Isteni Megváltó Leányai) példája nyomán, vonzó lett a férfi tanítórend meghívása, s így kerültek ide 1894. októberében az iskolatestvérek. Kezdetben sikeresek, de mivel a rend az ország más részein is sorra vállalta iskolák vezetését, századunk elsõ évtizedének közepétõl nem tudott kellõ hivatástudatú tanítókról gondoskodni, s távozásra kényszerült. Így tevékenysége csak epizódnak bizonyult Csorna iskolatörténetében.
 
Zsebedics József:
A Kapu nevû vár és mezõváros templomai, vallási élete és lelkipásztorai

A tanulmány elsõsorban Kapuvár hitéletének alakulását mutatja be. Eközben áttekintést ad a város történetének legfontosabb eseményeirõl és a Kapuvárral kezdetben szorosan összefonódó Babótról is. A szerzõ bemutatja az egymást követõ lelkipásztorok tevékenységét, a kapuvári templom keletkezését, átépítéseit, valamint berendezéseinek, díszítésének változásait, valamint a temetõk helyzetét. A tanulmány szól az egyházi igazgatás változásairól is.
 

Zsebedics József:
Részletek a Kapuvár Környékén élõ majori-pusztai emberek lelkipásztori ellátásáról

A történetírásban rendkívül elhanyagolt terület az uradalmak majorjainak, illetve az uradalmak megszûnése után visszamaradt emberi településeknek a históriája. Zsebedics József plébános úr dolgozatában a Kapuvár környéki majrokban folyó hitélet történetét tekinti át. Sajátos szempontból mutatja be ezeket az egyre fogyó, illetve elfogyó lakosságú településeket.