ifj. Nagy Ferenc:
Egy könnyelmû czakóházi nemesember


A régi Gyõr vármegyének öt nemesi községe volt: Czakóház, Enese, Asszonyfa, Bõny, és Rétalap. Sok történet maradt fenn életükrõl. Szájhagyomány szerint a cakóházi nemesek csak akkor mentek ki a mezõre dolgozni, ha nem sütött a nap. Azóta mondják a környéken, amikor a felhõ a napot eltakarja: "De jó cakóházias idõ van!" Tudnak olyan szegény nemesemberrõl is, aki a telet szárított trágyával fûtötte át.
Már a 16. század végétõl a föld adás-vétel, csere-bere és fõleg pereskedés tárgya volt. Majdnem minden családban akadt olyan leszármazott aki inkább ivott, mulatott, mind a földjén dolgozott volna. Nem érdekelte a jövõ, csak a mának élt. A hozzátartozók, érthetõ okból féltették a vagyont, mert többen voltak akik elszegényedtek. A léhûtõ dorbézolók ellen gyakran fordultak a vármegyéhez. A levéltári kutatásaim során gyakran találkoztam kétségbeesett hozzátartozók panaszos leveleivel, azok kivizsgálásával. Ezek közül érdemes figyelmet szentelni az alábbi hasonló ügy vizsgálatára.

"Tekintetes Nemes Vármegye!

Alul irottak kéntelenítettünk panasz képpen elõ terjeszteni miképpen Czakóházi közbirtokos Nemes Eöry György férjünk tekintve édes atyánk magárul megfeledkezve bor italnak annyira néki adván magát, hogy ittas korában nemtsak, hogy egésségének árt, hanem árt vagyonának is, mert azt hogy magának italt szerezhessen nem tekintvén elaggott öregségét, nem tekintvén családja jövendõ sorsát, kész a legcsekélyebb áron eladni, bennünket pedig magával együtt a legnagyobb nyomoruságba dönteni törekszik.
Ugyan azért, hogy férjünk tekéntve édesatyánk ezen veszedelmes, s nékünk alulirottaknak káros törekvésétül meg gátoltassék, esedezünk egész alázatatossággal a Tettes Nemes Megye elött: Méltóztassék a fent is nevezett Eöry Györgynek még eddég elnem adott és meg lévõ vagyonát zár alá vetetni, s ötet pedig mint pazérlot minden további adóság tételétül el tiltani, kik is telyes tisztelettel maradunk

A tettes nemes Vármegyének
alázatos szolgája szolgáloja Eöry Mártony
és Eöry Györgyné "

A fenti panaszos levélre a dátumot elfelejtették feljegyezni, de a késõbbi iratokból megtudhatjuk, hogy Eszterházy alispán az 1847. november 27-én folyt közgyûlés elé terjesztette. "Jankó Mihály szolgabíró úr a folyamodás értelmében eszközlendõ vizsgálatra kiküldetik, oly utasítással hogy ha a kitételek valósulnának a kért zárt azonnal tegye meg, jelentése béváratván. Olvasta Kálóczy Mihály jegyzõ."

"Czakóházi lakos Nemes Eöry György javainak, mellyek még birtokában találtattak öszveirása s becsüje.

ft kr
1. Czakóházán belsõ fundus Kelemen István és Horváth György szomszédságában - becsértéke
1250 -
2. Czakóházi határban tagositott birtok körülbelöl 8 mérõ
1000 -
3. 2 ló
80 -
4. 5 mérõ vetés
60 -
5. kocsi, eke, s apróbb gazdasági eszközök
250 -
6. 1 tehén, 1 borju, mellyek a 2 ik nõ hozományai
80 -
öszves becsár
2720 -

Alulirott megismerem hogy ezen itt elõsorolt javakat valamint az ide csatolt jegyzékbe foglalt zálogleveleket gondviselésem alá vettem légyen. Költ Czakóházán
január 23. 1848.

Én Nemes Õri Márton

Elöttünk:
Elöttem Helség Biraja Horváth Ferenc
Tanáts Kováts Pál
Takáts István esküt
Jankó Mihály szolgabíró
Kolozsváry Kálmán esküdt"

"Öszveirása
Czakóházi lakos Ns Eöry György zálog leveleinek.

1.
Ns Eöry György zálogba ád Kovács Istvánnak egy darab földet
1834 ben
250 Vfton
2.
Ns Eöry György zálogba ád Horváth Györgynek 1838 ban
145 Vfton
3.
Ns Eöry György zálogba ád Szabó Mártonnak 1838 ban
250 Vfton
4.
Ns Eöry György zálogba ád Szabó Mártonnak 1839 ben
250 Vfton
5.
Ns Eöry György zálogba ád Doktor Jánosnak 1841 ben
75 Vfton
6.
Ns Eöry György zálogba ád Német Jánosnak 1843 ban
300 Vfton
7.
Ns Eöry György zálogba ád Erdélyi Imrének 1845 ben
200 Vfton
8.
Ns Eöry György zálogba ád Erdélyi Imrének 1846 ban
350 Vfton
9.
Ns Eöry György zálogba ád Német Jánosnak 1846 ban
300 Vfton
10.
Ns Eöry György zálogba ád Kováts Józsefnek 1846 ban
1082 Vfton
11.
Ns Eöry György zálogba ád Erdélyi Imrének 8 mérõ f. 1847 ben
600 Vfton
12.
Ns Eöry György zálogba ád Német Jánosnak 2 mérõ f. 1847 ben
300 Vfton

Mind ezen földek a Czakóházi határban lenni iratnak.
Költ Czakóházán Január 23. 1848.
Jankó Mihály szolgabiró
Kolozsváry Kálmán esküdt"

"Ns Eöry Márton és Eöry Györgyné által a T. megyére benyujtott abbeli folyamodás következtében, mi szerint Czakóházi lakos Ns. Eöry Györgynek javait, - pazarlásai tekintetébül - zár alá vétetni esedeztek, - a múlt évi 3854 ik sz. alatt történt kiküldetésünkhöz képest, folyó évi január 23-án Czakóházán megjelenvén, s mind a folyamodókat mind Ns Eöry Györgyöt eleibénk meghivatván, Ns Eöry Márton és Eöry Györgyné, Ns Horváth Ferencz Hadnagy, Kováts Pál tanácsbeli, és Takács István esküdt jelenlétében vizsgálatot tartván következendõket tapasztaltuk:

1-ör Hogy Eöry György az eredetben elõmutatott záloglevelek szerint Czakóházán lévõ ingatlan javaibul elzálogolt

a., 1838 évi martz 25-én Horvát Györgynek 1 darab földet
145 Vfton
b., 1838 évi sept 29-én Szabó Mártonnak 1 darab földet
250 Vfton
c., 1839 sept 10-én Kovács Istvánnak 1 darab földet
250 Vfton
d., 1839 martz 12 Szabó Mártonnak 1 darab földet
250 Vfton
e., 1841 ik évben Doktor Jánosnak 1 darab földet
75 Vfton
f., 1843 sept 29 Német Jánosnak 1 darab földet
300 Vfton
g., 1845 oct 1. Erdélyi Imrének 1 darab földet
250 Vfton
h., 1846 junius 23. Erdélyi Imrének 1 darab földet
350 Vfton
i., 1846 nov 9. Német Jánosnak 1 darab földet
300 Vfton
k., 1846 nov 15. Kováts Józsefnek 1 darab földet
1082 f. 30 kr
l., 1847. aug 20. Erdélyi Imrének 8 mérõs földet
600 Vfton
m., ugyanaznap Német Jánosnak 2 mérõs földet
300 Vfton

2-or Klein Lázár czakóházi kocsmáros követelt 70 Vftot azon megjegyzéssel, hogy 3 hét elõtt neki Eöry György kocsmabeli tartozásai fejében fizetett 800 vftot,-és és nem sok idõvel azelõtt mintegy 111ft 30 kr.-t mellyek mind onnét származtak hogy Eöry György naponkint több társait a kocsmán szokta vendégelni.
Melly öszvesen 4242ft 30 krra terjedõ tetemes adósságbeli öszvegnek hova lett forditása iránt Ns Eõry Györgyöt felszólítván, ez ollykép válaszolt hogy:

1ör Katonaságbeli kiszabadulására költött mintegy
300 ftot
2or Nagy Imrével hatalmaskodási perbe keveredvén, erre költött
1400 ftot
3or Atyafiainak örökségét Czakóházán megvásárolván az elõmutatott örökbevallási okirat szerint fizetett nekik
207 Vftot
4er Házát javította Czakóházán mintegy
400 ftot
5ör Klein Lázár kocsmárosnak bírói ítélet következtében
911 ftot

Erre azon megjegyzést tévén, hogy Klein Lázár õtet megcsalta, mert kétszer fizettetett vele egy tartozást, minek ellenében azonban a jelenvolt tanúk által azon felvilágosítás adatott: hogy Eöry György az elõljáróság elött vetett számot Klein Lázárral kocsmabeli tartozásai iránt, s arról kötelezvényt is adott, mellynek következtében bíróságilag elmarasztaltatott.
Továbbá Eöry Györgyné és Eöry Márton felemlítették, hogy Ns Eöry György mindezeken kívül még Enesei õsi részjószágát is eladta s a bevett pénzt haszontalanul elköltötte, mire Ns Eöry György válaszul adta, hogy õ ennek árát is az atyafiaitól megvett Czakóházi földekre fizette. Igazolásul azonban okiratot felmutatni képes nem volt.
Mindezek szerint kitünvén, hogy Ns Eöry György alig 10 évek lefolyása alatt 4242 f 30 ra terjedõ kölcsön összegeket szedett fel, sõt Enesei õsi javait is eladta, - ezen pénzekbõl pedig bár némi javítási és szezési beruházások mutatkoznának is, de a nagyobb rész a rendetlen magaviselet, ugymint hatalmaskodás és kocsmabeli pazarlás, fedezésére fordíttatott, - sõt az elöttünk tett élõszóvali nyilatkozatok által arrol is, hogy Ns Eöry György emlékezõzhetségében tellyesen fogyatkozást szenved s igy csalásoknak is kitéve van, meggyõzõdtünk, ennélfogva hátralévõ csekély értékének az elpusztulástól önmagának pedig a koldusbotra jutásbeli megmentése végett minden javait zár alá vettük s öszveírván s megbecsültetvén, az okirat szerint a helybeli elöljárók meghallgatása után általunk kinevezett zárgondnoknak Ns Eöry Mártonnak, Ns Eöry György tellyeskoru fiának, a záloglevelekkel együtt, szerint általadtunk.
Mirõl tesszük hivatalos jelentésünket.

Gyõr febr 7. 848
Jankó Mihály szolgabíró
Kolozsváry Kálmán esküdt"

"H. tanács

Kebelünkbéli Czakóházi lakos Ns Eõry Györgynek javai pazarlás tekintetébül az illetõk folyamodására zár alá vétetvén s zár gondnoknak Ns Eöry Márton, a zár kapocsnak tettes korú fia neveztetvén ki.
Cs. K. Fõherczegségedet és a Ns tanácsát ennek országszerte leendõ kihírdetése végett alázatosan kérjük
Többnyire.

Kelt Gyõrött 1848. Febr.14.
Közgy."

A 4242 vf. átszámítva, 106 ló értéke. Mai szerény árfolyamon 1 ló = 300000 forint, a 106 darab 31800000 forintot érne. Volt miért aggódni a panaszos családtagoknak.
Hogy mi lett a maradék vagyon sorsa? Erre talán csak az utódok tudnák a választ. Feltéve ha egyáltalán ismerik a fenti kálváriát.


Forrás:

Gyõr-Moson-Sopron Megye Gyõri Levéltára, IV. A. 1/c/319 1848. Gyõr vármegye, megyei nemesi közgyûlés iratai (558-as szám)